تجهیزات ترافیکی

۱۳۹۹/۲/۳۱ ۱۸:۲۸:۴۶

تجهیزات ترافیکی تجهیزات ترافیکی و محصولات مربوط به آن به منظور افزایش ایمنی و محافظت عابرین پیاده، رانندگان و نیروی کار در جاده ها و خیابان ها به کار می رود.

تجهیزات ترافیکی۱۳۹۹/۲/۳۱ ۱۸:۲۸:۴۶

جعبه آتش نشانی

۱۳۹۹/۲/۲۹ ۱۱:۱۲:۴۶

جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی از مهمترین تجهیزات آتش نشانی در مراحل اولیه اطفا حریق به شمار می رود. از این جعبه برای نگهداری تجهیزات اولیه آتشنشانی معمولا در

جعبه آتش نشانی۱۳۹۹/۲/۲۹ ۱۱:۱۲:۴۶