کفش ایمنی

کفش های کار و سازمانی یکی از اصلی ترین تجهیزات ایمنی فردی برای کارمندان و کارکنان در محیط های مختلف کاری بسته به نوع استفاده و مخاطرات موجود در محیط کار می باشد که در تولید آن از مواد اولیه مختلف بسته به نوع کاربرد ا